NLPPA

NLP Professionals Association

                                                                                                                                                   

Nieuws

De website wordt op dit moment onderhouden.

Tijdelijk kun je niet inloggen met je bestaande user en wachtwoord.

Read more ...

Direct inschrijven

Voor leden

U kunt lid worden van de NLPPA wanneer u in het bezit bent van een NLP diploma, behaald bij een instituut wat voldoet aan de volgende criteria:

  • Volgt het officiële curriculum van de ABNLP, INLPTA, NLP University,
    of de Society of NLP
  • Trainingen worden gegeven door minimaal 1 gekwalificeerde NLP trainer, met een trainersdiploma wat erkend wordt door de ABNLP, INLPTA, NLP university, of de Society of NLP.

De NLPPA kent 4 lidmaatschapscategorieën:

Categorie A (aspirant)
  Aspirant leden volgen een door de NLPPA erkende opleiding tot NLP Practitioner. Het aspirant lidmaatschap is niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat ieder aspirant lid voor het einde van het tweede kalenderjaar dient door te stromen naar een B of C lidmaatschap. Het aspirant lidmaatschap biedt toegang tot alle reguliere NLPPA activiteiten en toegang tot het besloten gedeelte van de NLPPA website.
Voor het aspirant lid wordt op het intranet van de NLPPA website een profiel beschikbaar gesteld. Dit profiel wordt echter (nog) niet gepubliceerd op het openbare onderdeel van de NLPPA website. Bezoekers kunnen aspirant leden dus (nog) niet vinden via de “Vind NLP Professional” functie. Ook is het een aspirant lid niet toegestaan om het NLPPA logo te voeren. Daarnaast heeft het aspirant lid geen stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NLPPA en kan hij (nog) geen functie binnen een commissie uitoefenen.
   
Categorie B (erkende business practitioners)
  Leden die NLP competenties uitoefenen binnen hun beroep. Deze leden benutten NLP kennis als een extra competentie binnen hun vakgebied. Ze hebben een gedegen opleiding gevolgd tot NLP practitioner, aan een door de NLPPA erkend instituut. Zij laten zich regelmatig bijscholen met als doel het actief en up-to-date houden van de NLP kennis.
   
Categorie C (NLP coach / therapeut)
  Leden die NLP technieken en interventies uitoefenen ten gunste van anderen. Deze leden beoefenen het beroep van coach op vakbekwame wijze uit, hebben een eigen praktijk, berekenen marktconforme tarieven en voeren een representatieve bedrijfs- en klantenadministratie. Ze hebben een gedegen opleiding gevolgd tot NLP master-practitioner, aan een door de NLPPA erkend instituut. Zij laten zich permanent bijscholen en doen aanvullende opleidingen op het gebied van NLP.
   
Categorie D (NLP trainer)
  Leden die NLP vaardigheden overdragen aan anderen. Deze leden oefenen het beroep van NLP trainer op vakbekwame wijze uit. Dit kan in de vorm van een eigen bedrijf of via een dienstverband bij een werkgever. In het eerste geval berekenen zij marktconforme tarieven en voeren zij een representatieve bedrijfs- en klantenadministratie. Zij hebben een gedegen trainersopleiding gevolgd aan een door de NLPPA erkend instituut. Zij laten zich permanent bijscholen en doen aanvullende opleidingen op het gebied van NLP.

Afhankelijk van het opleidingsniveau van de NLP Professional kan een aanvraag voor één van de categorieën worden ingediend. Het is niet noodzakelijk om eerst de A-categorie aan te vragen. Men kan direct de categorie waaraan men meent te voldoen aanvragen. Bij het indienen van de aanvraag start de procedure waarmee wordt getoetst of de NLP Professional voldoet aan de criteria van de aangevraagde categorie.

Instemming beroepscode NLPPA
Daarnaast dient u te verklaren dat u instemt met de beroepscode van de NLPPA. Dit zijn de basiseisen die de NLPPA stelt aan uw werkwijze.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Wanneer u inschrijft voor een C of D categorie lidmaatschap dient u te beschikken over een inschrijving bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een uitzondering hierop is mogelijk voor leden die in loondienst (gaan) werken. Dan dient een verklaring van de arbeidsovereenkomst met de werkgever te worden overlegd. Wanneer u inschrijft voor een A of B categorie lidmaatschap bent u hiervan automatisch vrijgesteld.

Diploma ouder dan twee jaar?
Voor C- en D-leden met een door de NLPPA erkend diploma wat ouder is dan 2 jaar, geldt dat zij zich gedurende de eerste 2 jaar van hun lidmaatschap minimaal 5 dagen of equivalent hiervan dienen bij te scholen, tenzij zij kunnen aantonen dat zij gedurende de verstreken periode zich voldoende aanvullend geschoold hebben en/of ervaring hebben opgedaan. Het bij- en nascholingsbeleid is ingevoerd om de kwaliteit van de leden te waarborgen. Alle aangesloten leden dienen per twee jaar minimaal 1 dag (B categorie) of 4 dagen (C en D categorie), of equivalent van het aantal uren, geaccrediteerde bij- en/of nascholingen te volgen. Geaccrediteerde bij- en nascholingen worden gepubliceerd op het besloten gedeelte van de website.

Contributie
De contributie bedraagt €95,- per jaar. De contributie dient per kalenderjaar of restant van het kalenderjaar vooruit te worden betaald. De (eenmalige) inschrijfkosten bedragen 25,- euro.

Opzeggen
Opzeggen kan alleen per nieuw kalenderjaar. De opzegging dient voor 1 december van het lopende jaar te geschieden.

Aanmeldprocedure
De totale aanmeld- en toelatingsprocedure duurt vijf weken. Wij vragen uw begrip in deze. Klik hier voor de aanmeldprocedure.